เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ กกต.ลำพูน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การเลือกตั้ง ส.ท. และนายกฯ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยรับฟังการบรรยายถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน โดยมีนายนพดล สุยะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอน กระบวนการ เอกสารประกอบการรับสมัคร และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีระเบียบแบบแผนและใช้เป็นกรอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ

พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำพูน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564   เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ ภายใต้แนวคิด “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” เพื่อให้ได้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่นที่ดีมีคุณภาพเข้าไปบริหารท้องถิ่นของตนเอง