เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูนเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงต่อไป