แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการและครอบครัว

เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 3 ราย   โดยการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูนได้มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการและครอบครัว