แม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน สร้างขวัญกำลังใจต่อเนื่อง

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม กองการแพทย์ และครูสอนเด็กด้อยโอกาส กองการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 3 ราย  โดยการมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ซึ่งจังหวัดลำพูนและเทศบาลเมืองลำพูนมีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยการออกเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน กลุ่มผู้ป่วยต่างๆ ถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพของประชาชน และป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น และเล็งเห็นว่าหากผู้ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้มีทักษะการดูแลผู้ป่วย จะได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข