เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ให้เป็นไปอย่างถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลฯ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล สามารถติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม