ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน