เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน ระหว่างวันที่ 1-12 มีนาคม 2564 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยง สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ลดความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เพื่อจัดทำทะเบียนควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ รวมทั้งป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชน