ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สื่อกรมประชาสัมพันธ์ ประเด็นการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย

นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการของบริษัท เบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งดำเนินการผลิตรายการภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอประเด็นเนื้อหาที่มุ่งสะท้อนถึงการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทยในมิติต่างๆ  โดยออกอากาศผ่านสื่อในเครือข่ายสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ จากหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รางวัลเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตของประเทศไทย และยังยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจัดทำนโยบายของเทศบาลฯ ที่ครอบคลุมการป้องกันการทุจริต และนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริตอย่างจริงจังและมีความต่อเนื่อง ตลอดจนมีกระบวนการดำเนินงานของภาครัฐที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ ทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ศรัทธา เชื่อมั่น และได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อันจะส่งผลทำให้การพัฒนาของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน