เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดหอศิลป์ สล่าเลาเลือง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดหอศิลป์ สล่าเลาเลือง ณ หอศิลป์ สล่าเลาเลือง บริเวณวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสถานที่นำเสนอผลงานของ สล่า หรือช่างล้านนา โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะ จิตรกรรม  สถาปัตยกรรม  วรรณกรรม  ดนตรีของล้านนา ฯลฯ อีกทั้งเป็นการสานต่อความฝันของจรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนา ที่ต้องการสร้างหอศิลป์สล่าเลาเลืองในเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมศิลปินล้านนาในจังหวัดต่างๆ เป็นการยกระดับดนตรีและเพลงล้านนา ตลอดจนผลงานศิลปะ วัฒนธรรม อัตลักษณ์ล้านนาที่ทรงคุณค่าสู่สากล