การปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองลำพูน