แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

📣 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน หรือนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ (ตามแบบฟอร์มหนังสือแจ้งเหตุ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ) เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนฯ ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (คือ ระหว่างวันที่ 2๑ – 27 มีนาคม 2564 หรือ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564)

📌 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ให้ทำหนังสือแจ้งเหตุถึง นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองลำพูน โดยสามารถยื่นหนังสือได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งมาที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 0 5351 1013 ต่อ 109

📌 เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
– มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
– เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
– เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
– เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
– มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
– ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
– มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด

**สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิได้