คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน สร้างความเข้าใจและร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เพื่อให้เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ช่วยปฏิบัติงานทำหน้าที่คัดกรอง หรือ อสม. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ได้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบฯ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในการทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมถึงการจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อจะสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใส โดยมีนายคนองฤทธิ์ เจริญพันธุ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน และนายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม และมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้แก่ นางกิ่งกาญจน์ บุณฑริกบุตร หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและงานการมีส่วน และนางสาวรัชตา คำเสมานันทน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทำหน้าที่ในการจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564  เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใส ซึ่งการจัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน