เทศบาลเมืองลำพูน เตรียมเดินรณรงค์โค้งสุดท้ายชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน เตรียมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เพื่อให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้าไปพัฒนาและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยกำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 แบ่งเป็น 3 สาย ได้แก่

สายที่ 1 ขบวนคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  พนักงานครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง และแขกผู้มีเกียรติ เคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัดลำพูน เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอินทยงยศ สิ้นสุดขบวนบริเวณปั๊มสามทหาร

สายที่ 2 ขบวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเจริญราษฎร์  มายังถนนเทศบาล 1 สิ้นสุดขบวนบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

สายที่ 3 ขบวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เลี้ยวขวาออกจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ผ่านหน้าธนาคารกสิกรไทย ไปตามถนนรอบเมืองนอก ผ่านหน้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ผ่านวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาลลำพูน วนกลับไปที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

โดยเป็นการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ หน้าที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อให้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยการรวมพลังเลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วย เลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ จะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ประกอบด้วย บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี บัตรสีม่วง กากบาทได้เบอร์เดียว และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล บัตรสีชมพู เลือกได้เขตละไม่เกิน 6 คน กากบาทได้ไม่เกิน 6 เบอร์