ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยนายคนองฤทธิ์ เจริญพันธุ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน นายปิยบุตร เฉลิมวงศ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน และสิบตำรวจเอกนพพร ใจพิมพ์สว่าง กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ที่แบ่งออกเป็น 3 เขตการเลือกตั้ง 21 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งภาพรวมของการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก