พ่อเมืองลำพูนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมเชิญชวนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (ด้านทิศตะวันตก) ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน โดยทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันโควิด-19 และขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อลงคะแนนเสร็จสิ้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเชิญชวนชาวจังหวัดลำพูนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริต โปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ ขายเสียง เพื่อให้ได้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้าไปพัฒนาและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการรวมพลังเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่