เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างคึกคัก

ภาพบรรยากาศการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนและนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนในช่วงเช้าของวันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564) “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

โดยทุกหน่วยเลือกตั้งของเทศบาลเมืองลำพูน มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ดังนี้

  1. กำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลง เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  2. จัดระยะห่างของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง
  3. จัดให้มี อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรอง โดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ์บริเวณหน้าที่เลือกตั้ง
  4. กรณีพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิ์ลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอื่น และ อสม. จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป
  5. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ สำหรับผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ล้างมือ ก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง รวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้ง
  6. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่อยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้ง
  7. ทำความสะอาดอุปกรณ์ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด