เทศบาลเมืองลำพูน MOU ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ลดการทุจริตคอรัปชั่น ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ยกระดับเทศบาลเมืองลำพูนในการหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างยั่งยืน