เทศบาลเมืองลำพูน มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไม่ใช้แล้วให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งรวบรวมมาจากพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เช่น โรงพยาบาลลำพูน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน บริษัทโตโยต้าอินทนนท์ จำกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานรัตนการบัญชีลำพูน ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดหนองดอก ตลอดจนประชาชนจังหวัดลำพูน ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 รวมจำนวนมากกว่า 1,000 ชิ้น น้ำหนัก 504 กิโลกรัม โดยจัดส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นต่อไป

กิจกรรมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองลำพูน และยังเป็นสื่อกลางให้กับผู้ให้ และส่งต่อกำลังใจให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งปัจจุบันสื่อสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ การบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อจัดทำหนังสืออักษรเบรลล์ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อคุณภาพให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมแบ่งปันความสุข ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผู้มีจิตอาสาในการสร้างสรรค์สังคมที่เอื้อเฟื้อแก่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป