เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรนักเรียน แสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจในการสำเร็จการศึกษา

เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนเทศบาลจามเทวี โดยมีนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษานิเทศก์ แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี สำหรับนักเรียนที่เข้ารับสัมฤทธิบัตรในปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็นระดับอนุบาล 3 จำนวน 166 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 216 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 137 คน  เพื่อแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนก่อเกิดแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปกครอง คณะครูผู้สอน และสถาบันการศึกษาต่อไป

ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดการศึกษ ขั้นพื้นฐานโดยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย์ เทศบาลฯ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์การจัดการศึกษาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนำมาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพเด็กในท้องถิ่นให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง