เทศบาลเมืองลำพูน ร่วม Kick off โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมน้ำกวง ต่อยอดการพัฒนาลำพูนเมืองสะอาด

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์
รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณขัวมุงสะพานท่าสิงห์ หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ Clean Lamphun เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำพูน ตลอดจนเป็นการรักษามาตรฐานการที่จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล“จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ 2560 ถึง 2562 โดยกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมน้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และกำจัดวัชพืชในแม่น้ำกวง เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนจังหวัดลำพูน