เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมงานแถลงข่าว “เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน” ซึ่งจัดโดยจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน  เพื่อส่งเสริมสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยว บูชาพระนางจามเทวีและชมวิถีชีวิตเมืองเก่าลำพูน  กิจกรรมย่อยกิจกรรมเสน่ห์สีสันแห่งลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ร่วมแถลงข่าว โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. เสน่ห์สีสันแห่งผ้าเมืองลำพูน โดยจัดนิทรรศการมนต์เสน่ห์แห่งภูมิปัญญาผืนผ้าทอแห่งลำพูน บูธจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แห่งผืนผ้า แฟชั่นโชว์ผ้าทอ การสาธิตวิถีแห่งภูมิปัญญาการทอผ้า การประกวดธิดาผ้าทอลำพูน ฯลฯ  โดยจัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือ วันที่ 30 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลำพูน

ส่วนกิจกรรมที่ 2. เสน่ห์สีสันเกษตรพืชพันธุ์ธัญญาหารเมืองลำพูน ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูน ฯลฯ ในระหว่าง วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เวียงยอง จ.ลำพูน

และกิจกรรมที่ 3. เสน่ห์สีสันแห่งวัฒนธรรมชาติพันธุ์และวิถีชีวิตลำพูน มีการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมพันธุ์ การจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละชาติพันธุ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน พร้อมฟังบทเพลงจากศิลปินชาติพันธุ์ การประกวดทำอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ การประกวดธิดาชาติพันธุ์ลำพูน การจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ฯลฯ  จัดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2564, ครั้งที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564 และครั้งที่ 3 จัดขึ้นวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2564  ณ บริเวณข่วงพันปี@ลำพูน ถนนรถแก้ว อ.เมือง จ.ลำพูน

โดยจังหวัดลำพูนได้วางแผนมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดลำพูน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่วิถีชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป