โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ รับการตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน จาก ป.ป.ช.ลำพูน

เมื่อวันที่  8 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน โดยนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และคณะครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ให้การต้อนรับนางสาววริศรา รัตนสมัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดลำพูน (ป.ป.ช.ลำพูน) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้โครงการอาหารกลางวันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานโภชนาการ อันส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและถูกหลักโภชนาการ เกิดความคุ้มค่าแก่เงินงบประมาณของแผ่นดิน

ซึ่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 4 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองลำพูน  มีการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี และมีการปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวันอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถเชื่อมั่นได้ว่าบุตรหลานที่มาเรียนจะได้รับสารอาหารหลักครบถ้วนตามหลักโภชนาการ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางสติปัญญาเต็มตามศักยภาพสมวัย