เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่คุมเข้มหอพัก นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดย กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจติดตามหอพักนักเรียน นักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับหอพักในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับหอพัก สถานศึกษา และหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558

พร้อมทั้ง ได้นำเอกสารแบบแจ้งข้อมูลก่อนกลับเข้าหอพักหลังเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 สำหรับผู้ที่เช่าหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาและ พักอาศัยอยู่ภายในหอพักได้รายงานข้อมูลการเดินทางให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังแจ้งแนวทางให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตาม เช่น การจัดทำป้ายแจ้งเตือนผู้พักอาศัย  และผู้มาเยี่ยม ถึงมาตรการในการป้องกันโรค จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง และจุดเข้าออก เช่น ประตูเข้าออกอาคาร รวมทั้ง ตรวจคัดกรองผู้ที่เข้ามาในอาคาร โดยใช้เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแจ้งพนักงาน ผู้พักอาศัยทุกห้อง รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดให้สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ และในกรณีที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงภายใน 14 วัน ต้องแจ้งประวัติการเดินทาง  ให้ทราบด้วย ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องความสะอาด กำหนดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน เป็นต้น ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามหอพัก จำนวน 13 แห่ง ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด