กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น