ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ / กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ / กำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564