เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรม ITA

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ และหลักเกณฑ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 รวมถึงพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ตลอดจนได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองลำพูนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป