สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2563 – เดือนธันวาคม 2563