สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 – เดือนกันยายน 2563