เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 โดยมีนายสำราญ นวชัย ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุม, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และคณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และผู้อำนวยการกองแต่ละกอง เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองลำพูน ในการบริหารราชการตามวาระ 4 ปี จะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำพูน เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที พร้อมรับ ปรับตัว และพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผ่านนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การป้องกัน รักษา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19, การยกระดับ อสม.ลำพูนอัจฉริยะ, การส่งเสริมนวัตกรรม Telehealth เป็นต้น
2. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น ศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทุกวัย (Digital Mind Center), ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน เป็นต้น
3. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ยกระดับสินค้าชุมชน เช่น สร้างเศรษฐกิจฐานรากเติบโต โดยใช้คน 3 วัย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน, การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ลำพูนให้เป็นมาตรฐานสากล ขยายช่องทางขายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์, ตลาดเกษตรปลอดภัย เป็นต้น
4. ด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ขับเคลื่อนลำพูนเมืองอัจฉริยะ (Smart City Lamphun), โครงการวางระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดิน, ปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม เป็นต้น
5. ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาพลังงานทางเลือกการเดินได้ทั้งเมือง, ปรับปรุงโครงสร้างผังเมือง เป็นต้น
6. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เช่น ส่งเสริมปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเมือง ก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และผาสุก อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ที่มีการเจริญเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth City) เมืองที่พร้อมรับปรับตัว และพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนสามารถขจัดปัญหาต่างๆ ฝ่าวิกฤติโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ต่างๆ ไปด้วยกัน เพื่อเมืองลำพูนน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย น่าอยู่ อย่างยังยืน