เทศบาลเมืองลำพูน รับการตรวจประเมินออนไลน์เพื่อคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินออนไลน์เชิงลึก (รอบที่ 2) สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะกรรมการจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ตรวจประเมินประเมินออนไลน์การนำเสนอนวัตกรรมเรื่อง การเข้าถึงบริการสาธารณะวิถีใหม่ ในภาวะวิกฤติ COVID-19 พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ซึ่งรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เป็นรางวัลอันทรงคุณค่า และเสริมสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง