เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมผู้นำชุมชน บูรณาการทำงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานจัดประชุมผู้นำชุมชน ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นการประสานการทำงานระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกับผู้นำชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูนให้เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเพื่อให้ประธานชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลฯ เพื่อสามารถพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาร่วมกันอย่างยั่งยืน และช่วยพัฒนาให้ชุมชนเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

ทั้งนี้ นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้ชี้แจงนโยบายในการบริหารราชการตามวาระ 4 ปี จะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำพูน เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านนโยบายการพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, 2.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 3.ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าลำพูน ยกระดับสินค้าชุมชน, 4.ด้านพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,5. ด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน และ 6. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเมือง ก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และผาสุก อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของการพัฒนาไปสู่เมืองน่าอยู่ที่มีการเจริญเติบโตแบบชาญฉลาด (Smart Growth City) เมืองที่พร้อมรับปรับตัว และพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ตลอดจนสามารถขจัดปัญหาต่างๆ ฝ่าวิกฤติโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ต่างๆ ไปด้วยกัน เพื่อเมืองลำพูนน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย น่าอยู่ อย่างยั่งยืน