ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอัตราความเจ็บป่วยที่รุนแรงและการเสียชีวิต

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์, เด็กเล็ก, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้พิการทางสมอง, ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ป่วยโรคอ้วน ซึ่งไข้หวัดใหญ่จะมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดปกติ จึงมีความเสี่ยงต่ออาการโรคประจำตัวกำเริบและภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อระบบหัวใจ หลอดเลือด และระบบประสาทจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นควรฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในแต่ละปีเป็นเชื้อต่างชนิดกันและบางสายพันธุ์คาดการณ์การระบาดได้ยาก การฉีดวัคซีนป้องกันทำให้มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนคือก่อนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม และก่อนฤดูหนาวประมาณเดือนตุลาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่พบการระบาดสูง ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 7 และวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 นอกจากช่วยป้องกันและลดภาวะความรุนแรงจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่