คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองลำพูน เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำพูน ชี้แจงนโยบายในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน เข้าพบและรายงานตัวต่อ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เพื่อร่วมพูดคุยและชี้แจงนโยบายในการบริหารงานราชการตามวาระ 4 ปี ซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “ลำพูน เมืองแห่งสุขภาวะที่ดี บนวิถีเศรษฐกิจสร้างสรรค์วิถีใหม่ เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของคนทุกวัย ภายใต้การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที พร้อมรับ ปรับตัว และพลิกโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด เพื่อนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน