เทศบาลเมืองลำพูน ประชุมเข้มเตรียมรณรงค์สร้างความเข้าใจวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมทั้งวางแผนดำเนินการเชิญชวนประชาชนเข้ารับการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และพาสังคมกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

โดยเทศบาลเมืองลำพูน จะลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ เชิญชวนประชาชนชาวลำพูนร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ในส่วนของผู้ที่เข้าเกณฑ์จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มแรก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคเบาหวาน และโรคอ้วน โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนจองคิวได้ที่แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ใกล้บ้าน และโรงพยาบาลลำพูน  สามารถสอบถามการจองคิวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-569 100 ต่อ 72500 ,085-592 6311 ,095-198 8033 ,095-560 5655 และ096-158 0988  ซึ่งหากฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัด ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และพาสังคมกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว