เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านรณรงค์สร้างความเข้าใจวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และพาสังคมกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชิญชวนประชาชนชาวลำพูนร่วมกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต ในส่วนของผู้ที่เข้าเกณฑ์จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มแรก ได้แก่ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดระหว่างการรักษา โรคเบาหวาน และโรคอ้วน โดยสามารถดำเนินการลงทะเบียนจองคิวได้ที่แพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ใกล้บ้าน และโรงพยาบาลลำพูน  ซึ่งหากฉีดวัคซีนได้ร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมดของจังหวัด ก็จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และพาสังคมกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว