สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 เทศบาลเมืองลำพูน