เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมหารือแนวทางการทำงานของเครือข่ายเทศบาล ช่วง COVID-19 เพื่อยกระดับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมแนวทางการทำงานของเครือข่ายเทศบาล โดยมี รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กรด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ที่ปรึกษาโครงการประสานงานจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเมือง (RDC) ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ประเมินโครงการวิจัย และจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของ Research and Development เพื่อให้โครงการวิจัยระดับพื้นที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาพื้นที่ในการดูแล เพื่อให้บริการประชาชน การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนากลไกและกระบวนการใหม่ มาตรการ นโยบาย ที่จะมาช่วยยกระดับการจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยครั้งนี้เป็นประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ zoom cloud meeting เพื่อหารือแนวทางการทำงานของเทศบาลกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับภูมิภาค ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม การดำเนินการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เช่น ข้อจำกัดการเคลื่อนที่ การ Lockdown เมือง ก่อให้เกิดการตกงาน ซึ่งแต่ละเมืองจัดการตนเองอย่างไร เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น การสร้างระบบเกษตรวิถีในเมืองเพื่อเป็นแหล่งอาหารมั่นคงและปลอดภัย การสร้างงานในเมือง เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม