การประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

บรรยากาศ เทศบาลเมืองลำพูน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน