เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมระดมข้อคิดเห็น การออกแบบวางผังเมืองลำพูน สู่เมืองอนุรักษ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองลำพูน ครั้งที่ 1 โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เจ้าหน้าเทศบาลเมืองลำพูน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน

โดยกรมโยธิการและผังเมือง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และได้ดำเนินการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ เพื่อนำไปจัดทำผังเมืองเฉพาะต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมประชาชนครั้งที่ 1 โดยนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองลำพูน สู่เมืองอนุรักษ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผสมผสานการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และท่องเที่ยว โดยมีโครงการเสนอแนะ ทั้งหมด 9 โครงการ แบ่งเป็นแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้แก่ 1. โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน์บริเวณถนนคนเดินเมืองเก่าลำพูน (ถนนรอบเมืองใน), 2. โครงการพัฒนาข่วงพันปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ (ถนนรถแก้ว), 3.โครงการเสนอแนะปรับปรุงสะพานขัวมุงท่าสิงห์ และแผนพัฒนาด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ 4. โครงการสร้างการรับรู้เขตเมืองเก่า บริเวณประตูเมืองลำพูน, 5. โครงการปรับปรุงจินตภาพเพื่อสร้างการรับรู้อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, 6.โครงการพัฒนาพื้นที่นันทนาการริมแม่น้ำกวง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนเมือง, 7. โครงการปรับปรุงคูเมืองเก่าลำพูน เพื่อส่งเสริมพื้นที่นันทนาการ ,8. โครงการปรับปรุงพื้นที่นันทนาการสวนสาธารณะเจ้าหญิงแขกแก้ว และแผนพัฒนาด้านคมนาคมและการขนส่ง ได้แก่ 9. โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรอบเมืองเก่า