เทศบาลเมืองลำพูน ลงนาม MOU สถานีตำรวจภูธเมืองลำพูน ร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และพันตำรวจเอกฐิติพล อรุณสกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และพันตำรวจโทจำรัส โพธิยอด รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน ระหว่างสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนกับเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูน และประสานความร่วมมือระหว่างกัน โดยอยู่ภายใต้ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย และหลักศีลธรรมอันดีตลอดไป