นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ลำพูน เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นไทย มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายประภัสร์
ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมประชุมการคัดเลือกกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมชี้แจงขับเคลื่อนแนวนโยบายภาครัฐให้แก่นายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นประธานการประชุมการคัดเลือกกรรมการผู้เเทนเทศบาลในสัดส่วนของนายกเทศมนตรี และมีนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน เข้าร่วมการประชุมฯ และชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลใน ก.ท.จ.ลำพูน

โดยมติในที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน  และนายเอกพงศ์ ทุนอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรง เป็นผู้แทน ก.ท.จ., ในส่วนของคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการวินัย ได้แก่ นายกนที บุญมากาศ นายกเทศมนตรีตำบลทาขุมเงิน, คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ ได้แก่ นายถาวร สามภูศรี นายกเทศมนตรีตำบลวังดิน, คณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจ ได้แก่ นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย,  คณะกรรมการภาษีที่ดิน ได้แก่ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้, นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น, พันตรี ชนินทร พุฒิเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้, นายวิวัฒน์ สิทธิวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทาสบเส้า และนายสุขเทียร ธรรมจี๋ นายกเทศมนตรีตำบลหนองยวง และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นคณะกรรมการประสานงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในระเบียบข้อบังคับของ ก.ท.จ. เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นไทย มุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง