เทศบาลเมืองลำพูน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) เพื่อใช้ปฐมพยาบาล และกู้ชีพผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองลำพูน รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ ( เครื่องช่วยปั๊มหัวใจ AED ) จากสภากาชาดไทย เพื่อใช้ปฐมพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ( เครื่องช่วยปั๊มหัวใจ AED ) กล่องสำหรับแขวน และเครื่องวัดออกซิเจนด้วยปลายนิ้ว ( oximeter ) จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปติดตั้งในสถานที่ราชการ ในจังหวัดลำพูนเพื่อใช้ปฐมพยาบาล และกู้ชีพผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยจะนำไปติดตั้งในพื้นที่ 10 แห่ง ได้แก่ 1. ศาลากลางจังหวัดลำพูน, 2.ตลาดสดหนองดอก, 3.ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีตำบลบ้านกลาง, 4.หน้าอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัย, 5.เทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา, 6.หน่วยบริการประชาชนป้อมยามห้วยการ ที่ว่าการอำเภอลี้, 7.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง, 8.เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง, 9.ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมเมืองสามไต เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ และ 10.เทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง
ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน จะนำเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ติดตั้งไว้ที่ตลาดสดหนองดอก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน และประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้บริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยจะมีการให้ความรู้ในเรื่องกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพ และความรู้ในการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพในลำดับต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์และประชาชนสามาถใช้งานได้อย่างถูกต้อง