เทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมการประชุมหารือ หน่วยรับงบประมาณระดับ อปท.

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมหารือหน่วยรับงบประมาณระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการติดตาม และประเมินผลตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองติดตามและประเมินผล สำนักงบประมาณ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Cloud Meetings) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน โดยเป็นการประชุมหารือเรื่องการติดตามและประเมินผล การกำหนดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยรับงบประมาณระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน