นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดโครงการ “โควิดตำบลในเมืองเราไม่ทิ้งกัน” ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในเมือง ขับเคลื่อนแก้ปัญหาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการเปิดโครงการ “โควิดตำบลในเมืองเราไม่ทิ้งกัน” ของสภาองค์กรชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการจัดทำครัวกลาง และจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อคัดกรองและป้องกันโควิด-19 เช่น เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดไข้ดิจิตอลสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย หน้ากากอามัย และแจกถุงยังชีพให้แก่แก่ผู้เดือดร้อนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายอภิวัฒน์ อรุณสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคเหนือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกิจกรรม ณ สภาองค์กรชุมชนตำบลในเมือง
ซึ่งสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นพื้นที่กลางในการรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชน จากนั้นก็ทำออกมาเป็นแผนพัฒนาตำบล โดยอาศัยความรู้ภูมิปัญญาที่มีอยู่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของสังคมและชุมชนด้วยตนเอง สภาองค์กรชุมชนตำบล จึงเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันของคนในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการรับฟังจากพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง