เทศบาลเมืองลำพูน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลฯ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของประชาชน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล อาทิ ปรับปรุงถนนไหลทางบริเวณสามแยกเพชรา ปรับปรุงถนนจามเทวี ซอย1 ฯลฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา ตลอดจนเป็นการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ได้อีกทางด้วย ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูน ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นผิวจราจรถนนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการชำรุดจะรีบเข้าดำเนินการเข้าปรับปรุงซ่อมแซมทันที เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุด