เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ทำความสะอาดบริเวณถนนเจริญราษฎร์ ซอย 7 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งใด ๆ บนท้องถนน เพื่อรักษาความสะอาด และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งหากประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ก็จะสามารถนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการทำลายขยะที่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้บริหาร ของเทศบาลเมืองลำพูน ได้กำหนดนโยบายให้มีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข รวมทั้งได้ดำเนินการโครงการคัดแยกขยะ และห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ เพื่อพัฒนาเมืองลำพูน ให้มีความสะอาด สวยงาม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน