เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุและสามเณร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันดับขันธปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” พุทธศาสนิกชนจึงควรรักษาศีล งดเว้นอบายมุขทั้งปวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ตลอดจนงนำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างศีลธรรมอันดีในสังคมไทยอย่างยั่งยืน