นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เรื่องการดูแลสุขภาพชุมชน และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองลำพูน โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้สัมภาษณ์และบันทึกเทปรายการของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี เรื่องแนวทางการดูแลสุขภาพชุมชนภายใต้สถานณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้พิการ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากส่งผลกระทบด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง โดยเทศบาลฯ ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลครัวเรือนที่มีกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการให้บริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ถึงบ้าน การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของคณะผู้บริหาร รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และลงพื้นที่เคาะประตูบ้านรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและสังคม ลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเสียชีวิต