นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้รับเลือกเป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน คนใหม่

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน จัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตจังหวัดลำพูน แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย นายกเทศมนตรี  ประธานสภา และปลัดเทศบาลในพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน