เทศบาลเมืองลำพูน และกลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนจามเทวี เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ทำการชุมชนจามเทวี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน และนางคำเสาร์ ทาแก้ว ประธานธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนจามเทวี  จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสมาชิกธนาคารขยะฯ  โดยจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึง 18 ปี ซึ่งคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูนทั้ง 3 เขต ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา โดยปีนี้ได้มอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวนทั้งหมด 25 ทุน

ทั้งนี้กลุ่มธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนจามเทวี ได้ดำเนินงานบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ประชารัฐ โดยมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะ และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งรับบริจาคขยะรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ด้วยการรู้คุณค่าของขยะรีไซเคิลที่สามารถสร้างรายได้ อีกทั้งยังเป็นการดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนของตัวเอง เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน